Beleidsplannen

Beleidsplannen

Links naar beleidsdocumenten

Voetbaltechnisch beleidsplan: Bekijk hier het document

Excessen: Bekijk hier het document

Jeugdplan: Bekijk hier het document

Vrijwilligersbeleid: Bekijk hier het document

Attentieregeling: Bekijk hier het document

 

Vertrouwenspersoon

Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Jij ook….. toch gebeurt het wel eens, dat dingen niet zo gaan, zoals jij dat graag wilt. v.v. NOAD ‘67 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier voetballen. Ongewenste omgangsvormen komen overal voor en kunnen – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen.

Bij ongewenste omgangsvormen kan je denken aan:

– (Cyber) pesten en treiteren
– Seksueel grensoverschrijdend gedrag
– Agressie en geweld
– Discriminatie
– Roddelen en negeren
– Machtsmisbruik

Directe of indirecte uitlatingen of handelingen, die te maken hebben met geloof, levensovertuiging, seksuele geaardheid, sekse, ras, huidskleur of uiterlijk, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag en die ongewenst en ongewild zijn.

Wanneer is iets ongewenst of ongewild? Dat bepaal jij. Jij voelt, wanneer iets niet oké is.

Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn.
Het mooiste is, als diegene direct op zijn of haar gedrag, dat als ongewenst wordt ervaren, aangesproken wordt. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede, of wat dan ook, kunnen reden zijn, dat je het niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Iemand, die luistert.

In eerste instantie zijn de leiders/trainer, commissielid of bestuurslid de aangewezen personen, waarbij gedrag kenbaar gemaakt kan worden.

Wat moet je doen?

Als je er moeite mee hebt om jouw probleem te vertellen aan iemand in je naaste omgeving, of aan je leider/trainer, commissielid of bestuurslid van de vereniging, dan kan je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, bestuurslid en jeugdsecretaris, Jan Zuidweg tel. 0167 – 573160.  

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon heeft in eerste instantie een klankbordfunctie, een luisterend oor. Biedt emotionele en praktische ondersteuning en draagt zorg voor de eerste opvang van een slachtoffer van ongewenste omgangsvormen. Zij kan advies geven in de richting van een mogelijke oplossing en ondersteuning geven bij het realiseren daarvan. Dit alles in overleg met het jou.

Wat doet de vertrouwenspersoon niet?

De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding. Zij zal dus niet “de klacht” onderzoeken, maar jou ondersteunen en een mogelijke te volgen route aangeven. De vertrouwenspersoon neemt geen maatregelen tegen derden. Eventueel te nemen maatregelen worden, in samenspraak met het slachtoffer en de vertrouwenspersoon, genomen door de voorzitter van de vereniging.

Vertrouwelijkheid.

De vertrouwenspersoon staat borg voor de vertrouwelijkheid en de geheimhouding. In overleg met  jou is het mogelijk om een zaak, open of geanonimiseerd, te bespreken met de voorzitter van de vereniging. De voorzitter van de vereniging is de enige persoon, waarmee een zaak besproken wordt. Dit in het kader van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn van de leden van de vereniging.

Is er sprake van strafbare feiten c.q. handelingen, dan is de vertrouwenspersoon verplicht deze te melden bij de voorzitter van de vereniging. Deze zal, in samenspraak met jou, de zaak beoordelen en de eventueel te ondernemen actie met jou bespreken.